Laden...

standing-human-body-silhouette.svg

Waar heb je klachten?

Vraag meer informatie aan
FTB videoconsult
FTB ThuisFit

Centrum voor Fysiotherapie
Training & Beweging

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Privacy policy

Zoals wellicht bekend is 25 mei 2019 de nieuwe wet rond bescherming persoonsgegevens (AVG) in werking getreden. FTB Baarn hecht veel waarde aan de bescherming van alle persoonsgegevens. We hebben een nieuwe Privacy policy waarin staat vermeld hoe FTB  heldere en transparante informatie geeft over hoe FTB omgaat met persoonsgegevens. In deze Privacy policy geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. FTB Baarn houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy
 • Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van rechten omtrent persoonsgegevens, hierop willen wij klanten wijzen en deze respecteren.

Als FTB Baarn zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien er na het doornemen van onze Privacy policy,  of in algemenere zin vragen zijn, of dat contact met ons wenst is, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 


Verstrekking aan derden
De gegevens die aan ons worden verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden:

 • Het verzorgen van het patiënten dossier
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie
 • Het verzorgen van de fitness administratie
 • Het verzorgen van activiteiten georganiseerd vanuit FTB
 • Het voldoen aan de wet en regelgeving

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen aan de hand verwerkingsovereenkomsten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien ons hier schriftelijk toestemming voor gegeven is.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
FTB bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens FTB van uw gegevens kennis kunnen nemen hebben geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
Klanten hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij hebben ontvangen. Tevens kan er  bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft de klant het recht om verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan de klant of in opdracht van de klant direct aan een andere partij. Bovenstaande verzoeken dienen schriftelijk ingediend te worden. Wij kunnen de klant vragen om zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voorgenoemde verzoeken.
Mogen wij klant persoonsgegevens verwerken op basis van een door de klant gegeven toestemming hiertoe, dan heeft de klant altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunnen direct worden gemeld door contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. De klant heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als er naar aanleiding van ons Privacy policy nog vragen of opmerkingen zijn, aarzel niet en neem dan contact met ons op. Contact gegevens:

FTB Baarn

Schoolstraat 53 C

3742 CD Baarn

 info@ftbbaarn.nl

Tel: 035 5435983